REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MIODYBARTKOWIAKA.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin ważny jest od dnia 04.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

Poprzednia wersja regulaminu (ważna od 12.02.2019r. do 03.02.2020 r.)  dostępna jest pod tym linkiem klik. 

Pierwsza wersja regulaminu, ważna od daty założenia sklepu internetowego do 12.02.2019 r. dostępna jest pod tym linkiem klik. 

Sklep Internetowy www.sklep.miodybartkowiaka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Sklep  Internetowy  dostępny  pod  adresem  internetowym  www.sklep.miodybartkowiaka.pl  prowadzony  jest  przez MICHAŁA  BARTKOWIAKA  prowadzącego  działalność  rolniczą  pod  firmą  GOSPODARSTWO  PSZCZELARSKIE „MIODY BARTKOWIAKA”  posiadającego:  adres miejsca wykonywania działalności i  adres do doręczeń:  ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo oraz adres poczty elektronicznej: kupuje@miodybartkowiaka.pl

1.2.  W  sklepie  internetowym  www.sklep.miodybartkowiaka.pl  prowadzonym  przez  Michała  Bartkowiaka  prowadzącego działalność  rolniczą  pod  firmą  Gospodarstwo  Pszczelarskie  „Miody  Bartkowiaka”  sprzedawane  są  produkty pszczelarskie, które są dopuszczone  do obrotu na  podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2011 r., PIW-HŻ-620-36-/dp-183/2011, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 302156283.

1.3.  Niniejszy  Regulamin  skierowany  jest  zarówno  do  konsumentów,  jak  i  do  przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie  Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 

1.4.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Sklepie  Internetowym  w  związku  z  realizacją  postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, któ rych dane dotyczą, a także informacje w  zakresie  stosowania  w  Sklepie  Internetowym  plików  cookies  oraz  narzędzi  analitycznych.  Korzystanie  ze  Sklepu Internetowego,  w  tym  dokonywanie  zakupów  jest  dobrowolne.  Podobnie  związane  z  tym  podanie  danych osobowych przez  korzystającego  ze  Sklepu  Internetowego  Usługobiorcę  lub  Klienta  jest  dobrowolne,  z  zastrzeżeniem  wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5.  Definicje:

1.5.1.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  

1.5.3.  FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  –  Usługa  Elektroniczna,  interaktywny  formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym umożliwiający  złożenie  Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do  elektronicznego  koszyka  oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4.  KLIENT  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach  przewidzianych przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do  czynności prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów  w  systemie  teleinformatycznym  Usługodawcy,  w  którym  gromadzone  są  dane  podane  przez  Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.5.7.  NEWSLETTER  –  Usługa  Elektroniczna,  elektroniczna  usługa  dystrybucyjna  świadczona  przez  Usługodawcę  za pośrednictwem  poczty  elektronicznej  e-mail,  która  umożliwia  wszystkim  korzystającym  z  niej  Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie  od Usługodawcy  cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.5.8.  PRODUKT  –  dostępna  w  Sklepie  Internetowym  rzecz  ruchoma  będąca  przedmiotem  Umowy  Sprzedaży  między Klientem a Sprzedawcą. 

1.5.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.10.  SKLEP  INTERNETOWY  -  sklep  internetowy  Usługodawcy  dostępny  pod  adresem  internetowym: www.sklep.miodybartkowiaka.pl.

1.5.11.  SPRZEDAWCA;  USŁUGODAWCA  –  MICHAŁ  BARTKOWIAK  prowadzący  działalność  rolniczą  pod  firmą GOSPODARSTWO  PSZCZELARSKIE  „MIODY  BARTKOWIAKA”  posiadający:  adres  miejsca  wykonywania działalności  i  adres  do  doręczeń:  ul.  Dopiewska  19,  62-070  Konarzewo  oraz  adres  poczty  elektronicznej: kupuje@miodybartkowiaka.pl. 

1.5.12.  UMOWA  SPRZEDAŻY  –  umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między  Klientem  a  Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA –  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.14.  USŁUGOBIORCA  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  (2)  osoba prawna;  albo  (3)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

1.5.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA  –  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.16.  ZAMÓWIENIE  -  oświadczenie woli Klienta  składane za pomocą Formularza Zamówienia i  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.  Konto  –  korzystanie  z  Konta  możliwe  jest  po  wykonaniu  łącznie  dwóch  kolejnych  kroków  przez  Usługobiorcę  –  (1) wypełnieniu  Formularza  Rejestracji,  (2)  kliknięciu  pola  „Zarejestruj  się”.  W  Formularzu  Rejestracji  niezbędne  jest podanie  przez  Usługobiorcę  następujących  danych  Usługobiorcy:  imię  i  nazwisko,  adres  poczty  elektronicznej  oraz hasło.  Konto  można  również  utworzyć  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  checkboxa  w  trakcie  składania Zamówienia i podaniu hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.

2.1.1.1.  Usługa  Elektroniczna  Konto  świadczona  jest  nieodpłatnie  przez  czas  nieoznaczony.  Usługobiorca  ma  możliwość,  w każdej chwili  i bez podania przyczyny,  usunięcia Konta  (rezygnacji z Konta)  poprzez wysłanie stosownego żądania do  Usługodawcy,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na adres:  kupuje@miodybartkowiaka.pllub też pisemnie na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo.

2.1.2.  Formularz  Zamówienia  –  korzystanie  z  Formularza  Zamówienia  rozpoczyna się  z momentem  dodania  przez  Klienta pierwszego  Produktu  do  elektronicznego  koszyka  w  Sklepie  Internetowym.  Złożenie  Zamówienia  następuje  po wykonaniu  przez Klienta  łącznie dwóch kolejnych kroków  –  (1) po  wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie  Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia  pola „Potwierdź  zakup”  –  do tego momentu istnieje możliwość  samodzielnej modyfikacji  wprowadzanych  danych  (w  tym celu  należy  kierować  się  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na  stronie Sklepu  Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego  oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:  Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy  Produktu/ów, sposób płatności. 

2.1.2.1.  Usługa  Elektroniczna  Formularz  Zamówienia  świadczona  jest  nieodpłatnie  oraz  ma  charakter  jednorazowy  i  ulega zakończeniu  z  chwilą  złożenia  Zamówienia  za  jego  pośrednictwem  albo  z  chwilą  wcześniejszego  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę . 

2.1.3.  Newsletter –  korzystanie z Newslettera następuje  po wykonaniu łącznie trzech  kolejnych kroków przez Usługobiorcę  – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej  na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2)  kliknięciu pola „Zapisuję  się”  oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na  Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania  Konta  lub  składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub  złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w  każdej  chwili  i bez  podania  przyczyny,  wypisania  się  z  Newslettera (rezygnacji  z  Newslettera)  poprzez  wysłanie stosownego  żądania  do  Usługodawcy,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres: kupuje@miodybartkowiaka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo.

2.2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;  (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w  wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0  i  wyższej;  (4)  zalecana  minimalna  rozdzielczość  ekranu:  1024x768;  (5)  włączenie  w  przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze  poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.  Usługobiorca  obowiązany  jest  do  wprowadzania  danych  zgodnych  ze  stanem  faktycznym.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.  Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.  Reklamacje  związane  ze  świadczeniem  Usług  Elektronicznych  przez  Usługodawcę  oraz  pozostałe  reklamacje związanie z  działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 

2.4.1.1.  pisemnie na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo;

2.4.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kupuje@miodybartkowiaka.pl;

2.4.2.  Zaleca  się  podanie  przez  Usługobiorcę  w  opisie  reklamacji:  (1)  informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu reklamacji,  w  szczególności  rodzaju i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości; (2)  żądania  Usługobiorcy; oraz  (3) danych kontaktowych składającego reklamację  –  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane  w  zdaniu  poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3.  Ustosunkowanie  się  do  reklamacji  przez  Usługodawcę  następuje  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

3.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.2.  Cena  Produktu  uwidoczniona  na  stronie  Sklepu  Internetowego  podana  jest  w  złotych  polskich  i  zawiera  podatki.  O łącznej  cenie  wraz  z  podatkami  Produktu  będącego  przedmiotem  Zamówienia,  a  także  o  kosztach  dostawy  (w  tym opłatach za transport, dostarczenie  i  usługi pocztowe)  oraz  o  innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat  –  o  obowiązku  ich  uiszczenia,  Klient  jest  informowany  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w  trakcie  składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim  złożeniu  przez  Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.3.2.  Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  jego  otrzymanie  oraz  jednocześnie  przyjmuje Zamówienie  do  realizacji.  Potwierdzenie  otrzymania  Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz  potwierdzenie  zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta  powyższej wiadomości e -mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.  Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  Sprzedaży  następuje  poprzez  (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie  Sklepu Internetowego oraz  (2) przesłanie Klientowi wiadomości  e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.  

4.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

4.1.1.  Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.  Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.  Płatności  elektroniczne  i  płatności  kartą  płatniczą  za  pośrednictwem  serwisu  Dotpay.pl  –  możliwe  aktualne  sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Płatność i wysyłka” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

4.1.4.1.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 

pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

4.1.4.1.1.  Dotpay.pl  –  DOTPAY  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z  siedzibą  w  Krakowie  (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552  Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS  0000700791  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  Wydział  XI  Gospodarczy, posiadająca  NIP  6342661860  oraz  REGON  240770255,  o  kapitale  zakładowym  4.000.000,00  złotych  w  całości wniesionym.

4.2.  Termin płatności:

4.2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem,  płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4.2.2.  W przypadku  wyboru  przez  Klienta  płatności  gotówką  za  pobraniem  przy  odbiorze  przesyłki  albo  płatności  gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.  Dostawa Produktu  do Klienta  jest odpłatna, chyba że  Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy  Produktu  (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce  informacyjnej  „Płatność  i  wysyłka”  oraz  w  trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5.4.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 20:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

5.5.  Termin dostawy Produktu do  Klienta  wynosi do 14  Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem  dostawy jest  najdłuższy podany  termin,  który jednak nie może przekroczyć  14  Dni Roboczych.  Początek  biegu  terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.  W przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą  -  od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.  Termin  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  –  w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  odbioru  osobistego Produktu, Produkt będzie  gotowy do odbioru  przez Klienta  w terminie  do  4  Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach gotowości do odbioru, terminem  gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4  Dni  Roboczych.  O  gotowości  Produktu  do  odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.  W przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą  -  od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7.  W  przypadku  zakupu  Produktu  zwanego  na  stronach  Sklepu  Internetowego  „mleczkiem  pszczelim”,  z  uwagi  na  jego bardzo krótki termin przydatności  do użycia, Klient zobowiązany jest do  odbioru przesyłki w terminie maksymalnie   2 dni od  dnia  podjęcia  przez  doręczyciela  pierwszej  próby  doręczenia.  Klient może  zostać  obciążony kosztem  Zamówienia, jeżeli  Produkt  uległ  zepsuciu  z  powodu  zwłoki  Klienta  w  odbiorze  przesyłki,  chyba  że  Klient  nie  ponosi  winy  za nieodebranie przesyłki w terminie.

6.  REKLAMACJA PRODUKTU  

6.1.  Podstawa  i  zakres  odpowiedzialności  Sprzedawcy  względem  Klienta,  jeżeli  sprzedany  Produkt  ma  wadę  fizyczną  lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.  pisemnie na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo;

6.3.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kupuje@miodybartkowiaka.pl;

6.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia  wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży  lub  oświadczenia o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży;  oraz (3)  danych  kontaktowych składającego reklamację  –  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z  pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.  Sprzedawca  ustosunkuje się do  reklamacji  Klienta  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14 dni kalendarzowych od dnia  jej  złożenia.  Jeżeli  Klient  będący  konsumentem  zażądał  wymiany  rzeczy  lub  usunięcia  wady  albo  złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że  żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub  sposób  jego  zamontowania  dostarczenie  Produktu  przez  Klienta  byłoby  nadmiernie  utrudnione,  Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  konsumentem  z  pozasądowych sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  na stronie  internetowej  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  pod  adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1,  00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między  innymi  udzielanie  pomocy  konsumentom  w  sprawach  dotyczących  pozasądowego  rozwiązywania  sporów konsumenckich. 

7.3.  Konsument  posiada  następujące  przykładowe  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie poza sądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej  (więcej  informacji  na  stronie  inspektora  właściwego  ze  względu  na miejsce  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez  Sprzedawcę);  oraz  (3)  pomoc  powiatowego  (miejskiego) rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów  (m.in. Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich).  Porady  udzielane  są  między  innymi  mailowo  pod adresem  porady@dlakonsumentow.pl  oraz  pod  numerem  infolinii  konsumenckiej 801  440  220 (infolinia  czynna  w  Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.  Pod  adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna  jest  platforma internetowego  systemu rozstrzygania  sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębio rców dążących do pozasądowego  rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego  zobowiązań  umownych  wynikających  z  internetowej  umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  nie przysługuje  m. in. w przypadku umów, w  których  przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

8.2.  Z  wyjątkiem  sytuacji  wskazanej  w  pkt.  8.1  konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  w  terminie  14  dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9  Regulaminu.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

8.2.1.  pisemnie na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo;

8.2.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kupuje@miodybartkowiaka.pl; 

8.3.  Przykładowy wzór formularza  odstąpienia  od umowy  zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz  dodatkowo  dostępny jest  w  pkt. 11  Regulaminu  oraz  na  stronie  Sklepu  Internetowego  w  zakładce  informacyjnej „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1.  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc  zobowiązany do przeniesienia jego  własności (np. Umowa Sprzedaży)  –  od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną  niż  przewoźnik,  a  w  przypadku  umowy,  która:  (1)  obejmuje  wiele  Produktów,  które  są  dostarczane  osobno, partiami  lub  w  częściach  –  od  objęcia  w  posiadanie  ostatniego  Produktu,  partii  lub  części  albo  (2)  polega  na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6.  Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty  dostawy  Produktu  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez  Klienta  sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się  na inny  sposób  zwrotu,  który  nie  wiąże  się  dla  niego  z żadnymi  kosztami.  W przypadku  dokonania  płatności przy użyciu  karty  płatniczej  zwrot  środków  nastąpi  na rachunek bankowy  przypisany  do  karty  płatniczej,  za  pomocą  której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od  konsumenta  do  chwili  otrzymania  Produktu  z  powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia, w którym odstąpił od umowy,  zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać  go  osobie upoważnionej przez  Sprzedawcę  do odbioru, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu  przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo.

8.8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.9.1.  Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostawy  Produktu  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostawy  dostępny  w  Sklepie Internetowym,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  konsumentowi  poniesionych  przez  niego  dodatkowych kosztów.

8.9.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9.3.  W  przypadku  Produktu  będącego  usługą,  której  wykonywanie  -  na  wyraźne  żądanie  konsumenta  -  rozpoczęło  się przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy,  konsument,  który  wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po zgłoszeniu takiego żądania,  ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.  Kwotę zapłaty  oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem  uzgodnionej  w  umowie ceny  lub  wynagrodzenia.  Jeżeli  cena  lub  wynagrodzenie  są  nadmierne,  podstawą  obliczenia  tej  kwoty  jest  wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.10.1.  (1)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą  konsumenta,  który  został poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  Sprzedawcę  utraci  prawo odstąpienia  od  umowy;  (2)  w  której  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań  na  rynku  finansowym,  nad  którymi Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli, i które mogą  wystąpić  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy;  (3)   w której przedmiotem świadczenia jest  Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin  przydatności  do  użycia;  (5)  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych,  jeżeli  opakowanie  zostało  otwarte  po  dostarczeniu; (6)  w  której przedmiotem  świadczenia  są  Produkty,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój  charakter,  zostają  nierozłącznie połączone  z  innymi  rzeczami;  (7)  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy  Sprzedaży,  a  których  dostarczenie  może  nastąpić  dopiero  po  upływie  30  dni  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi  Sprzedawca  nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał,  aby  Sprzedawca  do  niego  przyjechał  w  celu  dokonania  pilnej  naprawy  lub  konserwacji;  jeżeli  Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  Produkty  inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo  programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie  zostało otwarte  po  dostarczeniu;  (10)  o  dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism,  z  wyjątkiem  umowy  o prenumeratę; (11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;  (12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż  do  celów mieszkalnych,  przewozu  rzeczy,  najmu samochodów,  gastronomii,  usług  związanych  z  wypoczynkiem, wydarzeniami  rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w  umowie  oznaczono  dzień  lub  okres  świadczenia usługi;  (13)  o  dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.  Niniejszy  punkt  Regulaminu  oraz  postanowienia  w  nim  zawarte  dotyczą  wyłącznie  Klientów  i  Usługobiorców  nie będących konsumentami.

9.2.  Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  zawartej  z  Klientem  niebędącym  konsumentem  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od  Umowy Sprzedaży w tym wypadku może  nastąpić bez  podania  przyczyny  i  nie  rodzi  po  stronie  Klienta  niebędącego  konsumentem  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do Sprzedawcy.

9.3.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także  wymagać  dokonania  przedpłaty  w  całości  albo  części  i  to  niezależnie  od  wybranego  przez  Klienta  sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.  Z  chwilą  wydania  przez  Sprzedawcę  Produktu  przewoźnikowi  przechodzą  na  Klienta  nie  będącego  konsumentem korzyści  i  ciężary  związane  z  Produktem  oraz  niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  Produktu. Sprzedawca  w  takim  wypadku  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę,  ubytek lub  uszkodzenie  Produktu  powstałe  od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient  nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasi e przewozu nastąpił  ubytek  lub  uszkodzenie  Produktu,  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi  za Produkt  wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.  W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.  Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego  konsumentem,  bez względu  na  jej  podstawę  prawną,  jest  ograniczona  -  zarówno  w  ramach  pojedynczego  roszczenia,  jak  również  za wszelkie  roszczenia  w  sumie  -  do  wysokości  zapłaconej  ceny  oraz  kosztów  dostawy  z  tytułu  Umowy  Sprzedaży,  nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność  w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  utraconych  korzyści  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego konsumentem.

9.9.  Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą/Usługodawcą  a  Klientem/Usługobiorcą  niebędącym  konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę przedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.  Zmiana Regulaminu:

10.2.1.  Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych  przyczyn  to  jest:  zmiany przepisów  prawa;  zmiany  sposobów  płatności  i  dostaw  -  w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizacjępostanowień niniejszego Regulaminu. 

10.2.2.  W  przypadku  zawarcia  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  umów  o  charakterze  ciągłym  (np.  świadczenie  Usługi Elektronicznej  –  Konto)  zmieniony regulamin  wiąże  Usługobiorcę, jeżeli  zostały  zachowane  wymagania określone  w art.  384  oraz  384[1]  Kodeksu  cywilnego,  to  jest  Usługobiorca  został  prawidłowo  powiadomiony  o  zmianach  i  nie wypowiedział  umowy  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  powiadomienia.  W  wypadku  gdyby  zmiana Regulaminu  skutkowała  wprowadzeniem  jakichkolwiek  nowych  opłat  lub  podwyższeniem  obecnych  Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.  W  przypadku  zawarcia  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  umów  o  innym  charakterze  niż  umowy  ciągłe  (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu  nie będą w żaden  sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientówbędących  konsumentami przed  dniem  wejścia  w  życie  zmian  Regulaminu,  w  szczególności  zmiany  Regulaminu  nie będą  miały  wpływu  na  już  składane  lub  złożone  Zamówienia  oraz  zawarte,  realizowane  lub  wykonane  Umowy Sprzedaży.

10.3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa  polskiego, w szczególności:  Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.  2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  dla Umów Sprzedaży zawartych  do 24  grudnia 2014 roku  z Klientami będącymi  konsumentami  -  przepisy  ustawy  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności  za szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny  z  dnia  2  marca  2000  r.  (Dz.U.  2000  nr  22,  poz.  271  ze  zm.)  oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.  2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);  dla Umów Sprzedaży zawartych  od 25  grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami  -  przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827  ze zm.);  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat: 

GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE „MIODY BARTKOWIAKA”

ul. Dopiewska 19, 62-070 Konarzewo 

sklep.miodybartkowiaka.pl

kupuje@miodybartkowiaka.pl

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić.